ศรีวารีน้อย - กิจกรรม ลุ้นโชคทองกับคลับการ์ด

 TESCO Lotus express ซอยมัณฑนา โปรโมชั่น


25

กิจกรรม ลุ้นโชคทองกับคลับการ์ด


กิจกรรม ลุ้นโชคทองกับคลับการ์ด (16 มี.ค. 2563 - 16 ธ.ค. 2563)

ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมลุ้นโชคกับคลับการ์ดจัดขึ้นทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 2563 – 16 ธ.ค. 2563

ช่องทางในการเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม เพียงซื้อสินค้าในเทสโก้ โลตัส สาขาใดก็ได้ ไม่จำกัดมูลค่า (ยกเว้นการซื้อสินค้าประเภทสุรา บุหรี่ บัตรเติมเงิน บัตรของขวัญ นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็ก (สูตร 1 และ2) เครื่องดื่มชูกำลัง ผงชูรส บริการชำระบิลและค่าธรรมเนียม บริการไปรษณีย์ ศูนย์อาหาร และสินค้า/ร้านค้าในบริเวณพื้นที่เช่า) ผ่านบัตรคลับการ์ด ในวันที่ 1 หรือ 16 ของเดือนตลอดระยะเวลาดำเนินกิจกรรมจะมีสิทธิร่วมลุ้นชิงรางวัล 1 สิทธิ (สมาชิกคลับการ์ด 1 หมายเลข ต่อ 1 สิทธิ ต่อวันเท่านั้น)

หมายเหตุ: ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นสมาชิกคลับการ์ดที่มีข้อมูลในระบบเท่านั้น และชื่อนามสกุลเจ้าของบัตรคลับการ์ดที่ได้รับรางวัลจะต้องตรงกับชื่อนามสกุลในบัตรประชาชนของผู้ที่มารับรางวัลเท่านั้น จึงจะมีสิทธิได้รับรางวัล ในการติดต่อผู้ได้รับรางวัล บริษัทจะติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในระบบคลับการ์ดเท่านั้น หากผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ใช้เบอร์โทรศัพท์ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับรางวัล เนื่องจากบริษัทไม่สามารถติดต่อกลับได้

กติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข และขั้นตอนของกิจกรรมนี้ครบทุกข้อจึงจะมีสิทธิรับรางวัล
ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นสมาชิกคลับการ์ด
ผู้ร่วมกิจกรรมไม่ต้องลงทะเบียนร่วมกิจกรรม เพียงซื้อสินค้าในเทสโก้ โลตัส สาขาใดก็ได้ ไม่จำกัดมูลค่า (ยกเว้นการซื้อสินค้าประเภทสุรา บุหรี่ บัตรเติมเงิน บัตรของขวัญ นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็ก (สูตร 1 และ2) เครื่องดื่มชูกำลัง ผงชูรส บริการชำระบิลและค่าธรรมเนียม บริการไปรษณีย์ ศูนย์อาหาร และสินค้า/ร้านค้าในบริเวณพื้นที่เช่า) ผ่านบัตรคลับการ์ด ในวันที่ 1 หรือ 16 ของเดือนตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม จะมีสิทธิร่วมลุ้นชิงรางวัล 1 สิทธิ (สมาชิกคลับการ์ด 1 หมายเลข ต่อ 1 สิทธิ ต่อวันเท่านั้น)
ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิได้รับรางวัลจำกัดเพียง 1 รางวัล ตลอดรายการเท่านั้น บริษัทจับรางวัลโดยวิธีการดึงข้อมูลผู้มีสิทธิลุ้นรางวัลจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ จัดพิมพ์ และตัดเป็นชิ้นส่วนนำมาจับรางวัล บริษัทจะทำการจับรางวัลตามวันที่กำหนด เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16-17 ซอยนนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 และประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ผ่านทางช่องทาง เฟสบุค เทสโก้ โลตัส และ เว็บไซต์ เทสโก้โลตัส www.tescolotus.com บริษัทจะติดต่อผู้ได้รับรางวัลภายใน 3 วันทำการ โดยติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในระบบคลับการ์ดเท่านั้น บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด เป็นตัวแทนในการติดต่อผู้ได้รับรางวัล หากบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นการสละสิทธิในการรับรางวัลทันที ผู้ได้รับรางวัลจะต้องแจ้งข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิในการรับรางวัล ดังนี้
ชื่อ - นามสกุล
เลขบัตรคลับการ์ด
เลขที่บัตรประชาชน
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก สาขาที่สะดวกเข้ารับรางวัล ตามรายชื่อสาขาที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับรางวัลภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศผลรางวัลแต่ละรอบ พร้อมแสดงบัตรประชาชน (ตัวจริง) ที่ระบุชื่อและนามสกุลตรงกับชื่อและนามสกุลของเจ้าของบัตรคลับการ์ดที่ได้รับรางวัล จึงจะมีสิทธิได้รับรางวัล หากผู้ได้รับรางวัลไม่มารับรางวัลภายในกำหนด ให้ถือเป็นการสละสิทธิในการรับรางวัลทันที ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับรางวัลตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิในการไม่รับแลกคืน หรือเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นใด เช่น เปลี่ยนรูปแบบของรางวัล เพิ่มหรือลดขนาดของรางวัล ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิหรือรางวัลให้บุคคลอื่นใด ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/2544 และเก็บเอกสารการจ่ายเงินไว้เป็นหลักฐานในการยื่นภาษี ในกรณีทำเอกสารสูญหาย บริษัทไม่สามารถออกเอกสารใหม่ให้ได้ บริษัทสงวนสิทธิในการเพิกถอนสิทธิผู้ได้รับรางวัลหรือเรียกร้องมูลค่ารางวัลที่ได้รับไปแล้วคืน หากตรวจพบในภายหลังว่าการได้รับรางวัลเกิดจากการทุจริต บริษัทสงวนสิทธินำรางวัลทองคำแจกในรอบถัดไป ในกรณีที่ตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้ได้รับรางวัลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ปฏิบัติตามกติกาเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ หรือตรวจสอบพบว่าไม่สุจริตหรือดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบ พนักงานของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงครอบครัว (พ่อ แม่ สามี ภรรยา และบุตร) ไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ บริษัทสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกติกาและเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม รวมทั้งของรางวัลต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

รายละเอียดของรางวัลและกำหนดการดำเนินกิจกรรม ทองรูปพรรณหนัก 25 สตางค์ มูลค่า 6,345 บาท (ราคาทอง ณ วันที่ 19 ก.พ.63) ต่อหนึ่งรางวัล รวม 100 รางวัล ต่อรอบ รวมจำนวนของรางวัลตลอดรายการ 1,900 รางวัล มูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 12,055,500 บาท กำหนดการดำเนินกิจกรรม

ผู้ร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
ใบอนุญาต เลขที่ 108-126/2563 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง นนทบุรี
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1712 กด 3 และกด 3

แท็กที่เกี่ยวข้องศรีวารีน้อยO2O-Delivery
Recommand

แท็ก

 Untitled Document

ร้านจำหน่ายกระเบื้อง ร้านขายปลา/อาหารปลา ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ช่างกุญแจ ธนาคารไทยพาณิชย์ คลินิกเวชกรรม ห้องพักรายวัน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร้านของหวาน/ไอศกรีม โรงแรม ในซอยมัณฑนา ร้านค้า @ ซอยมัณฑนา อาหารอีสาน คลินิกทันตกรรม ตลาดเช้า ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า อาหารทะเล รับตัดต้นไม้ ตัดหญ้า คอนโด สอนขับรถ/ทำใบขับขี่ เช่าที่ดิน @ วัดศรีวารีน้อย คลินิกฝังเข็ม/แพทย์จีน ช่างประตู เหล็กดัด อพาร์ทเม้น ติดตั้งกล่องทีวี/จานดาวเทียม รับซื้อของเก่า ขายที่ดิน @ วัดศรีวารีน้อย คลินิกสัตวแพทย์ ร้านทำป้าย ร้านอุปกรณ์ตกปลา Tops Daily ร้านนาฬิกาและร้านกุญแจ